Martin Guitar

打开微信“扫一扫”
关注马丁吉他中国官方微信公众号

官宣丨马丁部分仿玳瑁壳护板将暂时更换为纯黑色护板

MartinGuitar Martin Guitar

由于疫情的影响,用来作马丁吉他护板的仿玳瑁壳材料出现暂时性短缺。为了不影响出货,马丁公司决定暂时将部分玳瑁壳色护板更换为纯黑护板。具体型号如下:


美产型号:


型号开始日期*
 GPC16E-012021/9/3
 GPC16E-022021/9/3
 00015M2021/9/2
 00015SM2021/9/1
 OMC15ME2021/9/2


墨产型号:


型号序列号开始日期*
 D10E-0125015152021/6/3
 D10E-0225015322021/6/3
 D13E24974472021/6/3
 DC13E24974872021/6/3
 D13E-0124919152021/6/3
 DCX2E-0125030692021/6/1
 DCX2E-0224988162021/6/1
 DCX2E-0324921292021/6/3
 DJR10-0225042122021/6/11
 DJR10E-0125066932021/6/11
 DJR10E-0225038222021/6/11
 DJR10EBURST24995152021/6/11
 DX1E-0325013422021/6/1
 DX1E-0425012752021/6/1
 DX2E-0125011912021/6/1
 DX2E-0225010612021/6/1
 DX2E-0325032202021/6/4
 DX2E-0425010302021/6/1
 DX2E12STRING25063132021/6/15
 DX2EBURST24897582021/6/8
 GPC E24951562021/6/3
 GPC13E24976052021/6/4
 GPC13E-0124904912021/6/4
 GPCX2E-0124989512021/6/2
 GPCX2E-0224990122021/6/1
 GPCX2E-0325008322021/6/1
 LX1R3712732021/6/9
 LX1RE3713812021/6/9
 GPCX2E-0124989512021/6/2
 GPCX2E-0224990122021/6/1
 GPCX2E-0325008322021/6/1
 LX1R3712732021/6/9
 LX1RE3713812021/6/9

*开始日期指的是马丁工厂生产线日期,非上市销售日期。